Všeobecné obchodní podmínky pro partnery společnosti Natural Jihlava JK

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují právní vztahy vznikající při uzavírání kupních smluv prostřednictvím on-line portálu Natural Jihlava, dostupného na internetové adrese eshop.naturaljihlava.cz (dále jen Portál), mezi společností Natural Jihlava JK s.r.o., vedenou u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. C 44080, sídlem Humpolecká 286/28, Staré Hory, 586 01 Jihlava, IČO 26899060 (dále jen Prodávající) na straně jedné a Vámi, kupujícím na straně druhé (dále jen Kupující).

1. Definice a obecná ustanovení

1.1. Kupující je každá fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněná nakupovat v rámci Portálu a v rámci smluvních vztahů z těchto VOP vystupuje jako podnikatel ve smyslu § 420 OZ.
1.2. OZ je zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
1.3. Zbožím se rozumí potraviny, suroviny pro přípravu pokrmů, potraviny určených pro zvláštní výživu a případně jakékoliv další produkty prodávané prostřednictvím Portálu.
1.4. Celkovou cenou se rozumí celková cena za zboží dle kupní smlouvy, navýšená o cenu dodání, balného, pojištění a všechny relevantní poplatky a daně.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Provedení objednávky. Objednávka zboží může být provedena:
a) prostřednictvím Portálu;
b) písemně faxem;
c) emailem;
d) na obchodním oddělení Prodávajícího.
2.2. Prezentace zboží. Zboží Kupující objednává na základě prezentace zboží, umístěné na Portálu. Prezentace zboží však není nabídkou k uzavření kupní smlouvy – ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.
2.3. Odeslání objednávky. Provedením objednávky Kupující uskuteční neodvolatelnou nabídku na uzavření kupní smlouvy.
2.4. Uzavření kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího. Potvrzení objednávky bude učiněno písemným potvrzením zaslaným na email Kupujícího. Prodávající není povinen nabídku Kupujícího přijmout.
2.5. Nedostupnost zboží. Kupující bere na vědomí, že informace o dostupnosti uvedené u zboží na Portálu jsou informativní a předpokládané. Prodávající není schopen garantovat, že všechno zboží, které je součástí objednávky, bude předmětem uzavřené kupní smlouvy. V takovém případě Prodávající upozorní Kupujícího o nedostupnosti zboží a Kupující je oprávněn učinit novou, upravenou objednávku. Kupní smlouva je vždy uzavřena až okamžikem potvrzení upravené objednávky ve smyslu 2.3 těchto VOP.
2.6. Limity zboží. Prodávající je oprávněn stanovit maximální limity odběru u jednotlivého zboží.
2.7. Změny kupní smlouvy. Uzavřené smlouvy není možné jednostranně měnit či rušit; činit tak lze pouze na základě vzájemné dohody, případně pokud tak stanoví právní předpis nebo obchodní podmínky.
2.8. Obsah kupní smlouvy. Na základě uzavřené kupní smlouvy je Prodávající povinen dodat Kupujícímu ujednaným způsobem objednané zboží a Kupující je povinen si zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu celkovou cenu.
2.9. Odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícím. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že:
a) dojde k vyčerpání zásob objednaného zboží,
b) Kupující zneužije objednávkového systému Portálu,
c) Kupující uvede chybné údaje při objednávání zboží,
d) dojde k objednání zboží za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud bylo zboží za tuto cenu nabízeno v důsledku omylu či chyby našeho Portálu;
e) zboží se již nevyrábí a nelze jej tedy doručit;
f) pořizovací cena zboží od externích dodavatelů prodávajícího se výrazným způsobem změní;
g) nastanou další skutečnosti hodné zvláštního zřetele.
2.10. Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že Prodávající nesplní dodací lhůtu ke zboží.
2.11. Výhrada vlastnického práva. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího nejdříve okamžikem úplné úhrady celkové ceny.

3. Cena a platební podmínky

3.1. Složení cen. Portál obsahuje maloobchodní a velkoobchodní ceny. Velkoobchodní ceny na Portálu jsou uvedeny bez DPH. Maloobchodní ceny (pokud jsou uvedeny) jsou uvedeny včetně DPH.
3.2. Cena dodání. Všechny ceny na Portálu jsou uvedeny bez ceny dopravy, balení a pojištění – výše těchto cen je prezentována v rámci Portálu.
3.3. Platební metody. Celkovou cenu je možné uhradit těmito způsoby:
a) předem bezhotovostně platební kartou;
b) bankovním převodem na účet Prodávajícího;
c) v hotovosti při převzetí zboží.
3.4. Splatnost celkové ceny. Celkovou cenu jste povinni uhradit nejpozději k okamžiku dodání zboží. Pokud je celková cena hrazena prostřednictvím poskytovatele platební služeb, je celková cena uhrazena připsáním peněžité částky na náš účet u poskytovatele platebních služeb.
3.5. Elektronická fakturace. Pro ulehčení komunikace souhlasíte, že faktury a doklady o zaplacení Vám budou zasílány výhradně elektronickou formou, a to na emailovou adresu zadanou při registraci.
3.6. Změny cen. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen pro případ budoucích objednávek.

4. Dodací podmínky

4.1. Způsob dodání zboží. Zboží je dodáváno následujícími způsoby:
a) osobním převzetím zboží na adrese Humpolecká 286/28, Staré Hory, 586 01 Jihlava;
b) doručením zboží závozem.
4.2. Dodací lhůta. Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží co nejdříve od uzavření kupní smlouvy, nejpozději však poslední den týdne následujícího po týdnu, ve kterém byla uzavřena příslušná kupní smlouva.
4.3. Převzetí zboží. Zboží je Kupující povinen převzít v ujednané době a na ujednaném místě v závislosti na způsobu dodání. Pokud má být zboží dodáno pomocí závozu, je povinen jej převzít při dodání do místa určení. Pokud zboží Kupující nepřevezme, vznikne Prodávajícímu právo od smlouvy od odstoupit a právo na zaplacení nákladů spojených s dodáním zboží, pokud nebyly uhrazeny před dodáním zboží. Pokud bude zboží Prodávajícím dodáváno opakovaně, má právo na úhradu nákladů spojených s opakovaným dodáváním.

5. Záruka a reklamace

5.1. Kontrola obsahu zásilky. Kupující je povinen ihned po převzetí zkontrolovat v přítomnosti přepravce neporušenost zásilky, prověřit neporušenost originálních firemních přelepek a zkontrolovat úplnost obsahu dle přiložené faktury či dodacího listu. V případě, že poškození zásilky zjistíte již při přebírání zboží, jste povinni o poškození informovat nejen nás, ale i přepravce při přebírání zboží. Za vadu zásilky je považováno především:
a) nedodání správného množství zboží;
b) dodání jiného zboží, než bylo objednáno;
c) mechanické poškození zboží nebo obalu při přepravě;
d) zjevné nedodržení teplotního řetězce při dopravě.
5.2. Reklamace obsahu zásilky. V případě, že se vyskytla vada zásilky, je Kupující oprávněn u Prodávajícího uplatnit reklamaci zásilky. Reklamaci zásilky po uvedení vad v přepravním listu je nutno uplatňovat písemně ihned při předávání zásilky, pro urychlení je akceptováno současné zaslání reklamačního dopisu e-mailem. V případě uplatnění oprávněné reklamace dodávky Kupujícím ve smyslu nekompletnosti dodávky podle přepravního listu nebo záměny sortimentu vzniklé u Prodávajícího, jsou další přepravní náklady takto vzniklé hrazeny Prodávajícím. Nebudou-li vady zásilky uplatněny dle tohoto ustanovení, nebude taková reklamace ze strany Prodávajícího přijata. V případě uznané reklamace Prodávající vrátí cenu reklamovaného zboží, přičemž toto je jediný nárok, který může Kupující vůči Prodávajícímu v tomto případě požadovat.
5.3. Kontrola vad zboží. Bezodkladně po přejímce zásilky je Kupující povinen provést kontrolu zboží, zda nemá vady. Vady je Kupující povinen vytknout ihned po tom, co mohl vadu při vynaložení přiměřené pozornosti odhalit, nejpozději však v záruční době zboží, za kterou je považována doba minimální zboží, vyznačená výrobcem na zboží či obalu.
5.4. Reklamace vad zboží. Ihned po odhalení vad zboží je Kupující povinen uplatnit nároky z vad vůči Prodávajícímu, a to prostřednictvím reklamačního oddělení Prodávajícího. Prodávající rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od doručení zboží Prodávajícímu. V případě uznané reklamace Prodávající vrátí cenu reklamovaného zboží, přičemž toto je jediný nárok, který může Kupující vůči Prodávajícímu v tomto případě požadovat.
5.5. Výjimky z odpovědnosti za vady zboží. Prodávající neodpovídá za vady zboží především, pokud:
a) vada zboží vznikla nevhodným používáním, nakládáním či skladováním zboží;
b) Kupující mohl a měl vadu odhalit při kontrole obsahu zásilky a neuplatnil vady v rámci reklamace obsahu zásilky;
c) pro tyto vady byla poskytnuta sleva z ceny zboží;
d) vada byla způsobena zásahem neoprávněné osoby.

6. Vyloučení odpovědnosti

6.1. Rozsah poskytování služby. Při provozování Portálu není garantována žádná minimální dostupnost. Portál může být dočasně nebo trvale nedostupný, vcelku nebo zčásti. Jeho uživatelské rozhraní, vzhled či funkcionalita se mohou měnit nebo mohou být odstraněny, a to na základě našeho jednostranného uvážení, které nepodléhá nutnosti předchozího oznámení.
6.2. Vyloučení odpovědnosti. V rozsahu dovoleném platnou právní úpravou Kupující souhlasí s tím, že Prodávající neodpovídá za jakoukoli újmu, která by Kupujícímu mohla vzniknout v souvislosti s provozováním Portálu či kupní smlouvou a také se sjednaným omezením výše náhrady případné takové škody částkou 0 Kč.

7. Rozhodné právo a řešení sporů

7.1. Rozhodné právo. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z těchto VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu s vyloučením kolizních norem.
7.2. Smírné řešení sporů. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě kupní smlouvy řídící se těmito VOP nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o výklad či platnost, a usilovat o smírné vyřešení těchto sporů.
7.3. Sudiště. Nebude-li sporná záležitost vyřešena do šedesáti (60) dnů ode dne doručení výzvy k jednání dle odst. 7.2 VOP, bude tento spor rozhodován věcně a místně příslušným obecným soudem České republiky.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Započtení pohledávek. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli pohledávku vůči Prodávajícímu na cenu za zboží.
8.2. Zřeknutí se nároků a prodlužování lhůt. Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá nároku z porušení jakéhokoli ustanovení kupní smlouvy řídící se těmito VOP, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se nároku z kteréhokoli jiného ustanovení, ani jako vzdání se nároku z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění kteréhokoli závazku nebude považováno za prodloužení lhůty pro příští plnění daného závazku nebo jakéhokoli jiného závazku. Neuplatnění či prodleva při uplatnění jakéhokoli práva nebo jakékoli podmínky nebude vykládáno tak, že se jich oprávněná smluvní strana vzdala. Žádné zřeknutí se jakéhokoli práva nebude účinné, nebude-li písemné.
8.3. Zákaz postoupení. Kupující není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy řídící se těmito VOP třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy řídící se těmito VOP přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.

Tyto VOP jsou účinné od 14.7.2024.


© 2024 Natural Jihlava JK s.r.o.