Všeobecné obchodní podmínky pro partnery společnosti Natural Jihlava JK

Tyto rámcové všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují právní vztahy vznikající při užívání portálu Natural Jihlava, dostupného na internetové adrese naturaljihlava.cz (dále jen Portál) a při uzavírání smluv na tomto Portálu mezi společností Natural Jihlava JK s.r.o., vedenou u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. C 44080, sídlem Humpolecká 286/28, Staré Hory, 586 01 Jihlava, IČO 26899060 (dále jen Poskytovatel) na straně jedné a Vámi, kupujícím na straně druhé (dále jen Kupující).

1. Definice a obecná ustanovení

1.1. Kupující je každá fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněná nakupovat v rámci Portálu a v rámci smluvních vztahů z těchto VOP vystupuje jako podnikatel ve smyslu § 420 OZ.
1.2. OZ je zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
1.3. Zbožím se rozumí potraviny, suroviny pro přípravu pokrmů, potraviny určených pro zvláštní výživu a případně jakékoliv další produkty prodávané prostřednictvím Portálu.
1.4. Celkovou cenou se rozumí celková cena za zboží dle kupní smlouvy, navýšená o cenu dodání, balného, pojištění a všechny relevantní poplatky a daně.

2. Registrace kupujícího

2.1. Registrace. Registrací se rozumí jednání učiněné on-line prostřednictvím prostředí Portálu, na základě kterého dojde k uzavření rámcové dohody o prodeji zboží Poskytovatelem (dále jen Dohoda o prodeji zboží), která se řídí těmito VOP, a k vytvoření uživatelského účtu uživatele, určeného přihlašovacím jménem a heslem (dále jen Uživatelský účet).
2.2. Ověření Kupujícího. Součástí registrace je i ověření, zda Kupující splňuje podmínky stanovené těmito VOP. Kupující proto předloží při prvním nákupu výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list a doklad o registraci k platbě DPH, je-li jejím plátcem.
2.3. Rozvázání Dohody o prodeji zboží. Prodávající je oprávněn zrušit registraci Kupujícího a vypovědět s okamžitou platností Dohodou o prodeji zboží v případě, že:
2.3.1. Kupující ukončí nebo přeruší svoji podnikatelskou činnost;
2.3.2. se Kupující dostane do prodlení s úhradou svých pohledávek po dobu delší, než je 30 dnů;
2.3.3. je vůči Kupujícímu zahájeno nebo vedeno insolvenční nebo exekuční řízení, či je na něj podán insolvenční návrh;
2.3.4. je Kupující v úpadku, nebo mu takový hrozí;
2.3.5. Kupující jiným způsobem hrubě poruší Dohodu o prodeji zboží a/nebo tyto VOP.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Provedení objednávky. Objednávka zboží může být provedena:
3.1.1. prostřednictvím Portálu;
3.1.2. písemně faxem;
3.1.3. emailem;
3.1.4. na obchodním oddělení Poskytovatele.
3.2. Prezentace zboží. Zboží Kupující objednává na základě prezentace zboží, umístěné na Portálu. Prezentace zboží však není nabídkou k uzavření kupní smlouvy – ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.
3.3. Odeslání objednávky. Provedením objednávky Kupující uskuteční neodvolatelnou nabídku na uzavření kupní smlouvy.
3.4. Uzavření kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází potvrzením objednávky ze strany Poskytovatele. Potvrzení objednávky bude učiněno písemným potvrzením zaslaným na email Kupujícího. Poskytovatel není povinen nabídku Kupujícího přijmout.
3.5. Nedostupnost zboží. Kupující bere na vědomí, že informace o dostupnosti uvedené u zboží na Portálu jsou informativní a předpokládané. Prodávající není schopen garantovat, že všechno zboží, které je součástí objednávky, bude předmětem uzavřené kupní smlouvy. V takovém případě Poskytovatel upozorní Kupujícího o nedostupnosti zboží a Kupující je oprávněn učinit novou, upravenou objednávku. Kupní smlouva je vždy uzavřena až okamžikem potvrzení upravené objednávky ve smyslu 3.3 těchto VOP.
3.6. Limity zboží. Poskytovatel je oprávněn stanovit maximální limity odběru u jednotlivého zboží.
3.7. Změny kupní smlouvy. Uzavřené smlouvy není možné jednostranně měnit či rušit; činit tak lze pouze na základě vzájemné dohody, případně pokud tak stanoví právní předpis nebo obchodní podmínky.
3.8. Obsah kupní smlouvy. Na základě uzavřené kupní smlouvy jsme povinni dodat vám ujednaným způsobem objednané zboží a vy jste povinni si zboží převzít a zaplatit nám celkovou cenu.
3.9. Odstoupení od kupní smlouvy Poskytovatelem. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že:
3.9.1. dojde k vyčerpání zásob objednaného zboží,
3.9.2. Kupující zneužije objednávkového systému Portálu,
3.9.3. Kupující uvede chybné údaje při objednávání zboží,
3.9.4. dojde k objednání zboží za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud bylo zboží za tuto cenu nabízeno v důsledku omylu či chyby našeho Portálu;
3.9.5. zboží se již nevyrábí a nelze jej tedy doručit;
3.9.6. pořizovací cena zboží od externích dodavatelů prodávajícího se výrazným způsobem změní;
3.9.7. nastanou další skutečnosti hodné zvláštního zřetele.
3.10. Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že Poskytovatel nesplní dodací lhůtu ke zboží.
3.11. Výhrada vlastnického práva. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího nejdříve okamžikem úplné úhrady celkové ceny.

4. Cena a platební podmínky

4.1. Složení cen. Portál obsahuje maloobchodní a velkoobchodní ceny. Velkoobchodní ceny na Portálu jsou uvedeny bez DPH. Maloobchodní ceny (pokud jsou uvedeny) jsou uvedeny včetně DPH.
4.2. Cena dodání. Všechny ceny na Portálu jsou uvedeny bez ceny dopravy, balení a pojištění – výše těchto cen je prezentována v rámci Portálu.
4.3. Platební metody. Celkovou cenu je možné uhradit těmito způsoby:
4.3.1. předem bezhotovostně platební kartou;
4.3.2. bankovním převodem na účet Prodávajícího;
4.3.3. v hotovosti při převzetí zboží.
4.4. Splatnost celkové ceny. Celkovou cenu jste povinni uhradit nejpozději k okamžiku dodání zboží. Pokud je celková cena hrazena prostřednictvím poskytovatele platební služeb, je celková cena uhrazena připsáním peněžité částky na náš účet u poskytovatele platebních služeb.
4.5. Elektronická fakturace. Pro ulehčení komunikace souhlasíte, že faktury a doklady o zaplacení Vám budou zasílány výhradně elektronickou formou, a to na emailovou adresu zadanou při registraci.
4.6. Změny cen. Poskytovatel si vyhrazuje právo změny cen.

5. Dodací podmínky

5.1. Způsob dodání zboží. Zboží je dodáváno následujícími způsoby:
5.1.1. osobním převzetím zboží na adrese Humpolecká 286/28, Staré Hory, 586 01 Jihlava;
5.1.2. doručením zboží závozem.
5.2. Dodací lhůta. Poskytovatel se zavazuje dodat objednané zboží co nejdříve od uzavření kupní smlouvy, nejpozději však poslední den týdne následujícího po týdnu, ve kterém byla uzavřena příslušná kupní smlouva.
5.3. Převzetí zboží. Zboží je Kupující povinen převzít v ujednané době a na ujednaném místě v závislosti na způsobu dodání. Pokud má být zboží dodáno pomocí závozu, je povinen jej převzít při dodání do místa určení. Pokud zboží Kupující nepřevezme, vznikne Poskytovateli právo od smlouvy od odstoupit a právo na zaplacení nákladů spojených s dodáním zboží, pokud nebyly uhrazeny před dodáním zboží. Pokud bude zboží Poskytovatelem dodáváno opakovaně, má právo na úhradu nákladů spojených s opakovaným dodáváním.

6. Záruka a reklamace

6.1. Kontrola obsahu zásilky. Kupující je povinen ihned po převzetí zkontrolovat v přítomnosti přepravce neporušenost zásilky, prověřit neporušenost originálních firemních přelepek a zkontrolovat úplnost obsahu dle přiložené faktury či dodacího listu. V případě, že poškození zásilky zjistíte již při přebírání zboží, jste povinni o poškození informovat nejen nás, ale i přepravce při přebírání zboží. Za vadu zásilky je považováno především:
6.1.1. nedodání správného množství zboží;
6.1.2. dodání jiného zboží, než bylo objednáno;
6.1.3. mechanické poškození zboží nebo obalu při přepravě;
6.1.4. zjevné nedodržení teplotního řetězce při dopravě.
6.2. Reklamace obsahu zásilky. V případě, že se vyskytla vada zásilky, je Kupující oprávněn u Prodávajícího uplatnit reklamaci zásilky. Reklamaci zásilky po uvedení vad v přepravním listu je nutno uplatňovat písemně ihned při předávání zásilky, pro urychlení je akceptováno současné zaslání reklamačního dopisu e-mailem. V případě uplatnění oprávněné reklamace dodávky Kupujícím ve smyslu nekompletnosti dodávky podle přepravního listu nebo záměny sortimentu vzniklé u Poskytovatele, jsou další přepravní náklady takto vzniklé hrazeny Poskytovatelem. Nebudou-li vady zásilky uplatněny dle tohoto ustanovení, nebude taková reklamace ze strany Poskytovatele přijata. V případě uznané reklamace Poskytovatel vrátí cenu reklamovaného zboží, přičemž toto je jediný nárok, který může Kupující vůči Poskytovateli v tomto případě požadovat.
6.3. Kontrola vad zboží. Bezodkladně po přejímce zásilky je Kupující povinen provést kontrolu zboží, zda nemá vady. Vady je Kupující povinen vytknout ihned po tom, co mohl vadu při vynaložení přiměřené pozornosti odhalit, nejpozději však v záruční době zboží, za kterou je považována doba minimální zboží, vyznačená výrobcem na zboží či obalu.
6.4. Reklamace vad zboží. Ihned po odhalení vad zboží je Kupující povinen uplatnit nároky z vad vůči Poskytovateli, a to prostřednictvím reklamačního oddělení Poskytovatele. Poskytovatel rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od doručení zboží Poskytovateli. V případě uznané reklamace Poskytovatel vrátí cenu reklamovaného zboží, přičemž toto je jediný nárok, který může Kupující vůči Poskytovateli v tomto případě požadovat.
6.5. Výjimky z odpovědnosti za vady zboží. Poskytovatel neodpovídá za vady zboží především, pokud:
6.5.1. vada zboží vznikla nevhodným používáním, nakládáním či skladováním zboží;
6.5.2. Kupující mohl a měl vadu odhalit při kontrole obsahu zásilky a neuplatnil vady v rámci reklamace obsahu zásilky;
6.5.3. pro tyto vady byla poskytnuta sleva z ceny zboží;
6.5.4. vada byla způsobena zásahem neoprávněné osoby.

7. Změna podmínek

7.1. Podmínky pro změnu podmínek. Poskytovatel je oprávněn tyto VOP přiměřeně měnit, a to za následujících podmínek:
7.1.1. Poskytovatel zašle oznámení o změně VOP či jiných dokumentů prostřednictvím e-mailu zaslaném na adresu Kupujícího či takové oznámení zveřejní v rámci Portálu a Kupujícího na to v rámci Portálu zřetelně upozorní;
7.1.2. Součástí oznámení o změně bude odkaz na změněný dokument včetně uvedení informace o nabytí účinnosti změny, která nesmí být kratší než 7 dní od odeslání oznámení;
7.1.3. Kupující je oprávněn do nabytí účinnosti změny VOP vypovědět Dohodu o poskytování zboží z důvodu nesouhlasu s navrhovanými změnami.
7.2. Vyloučení změn podmínek. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany mohou dohodnout na tom, že Dohoda o poskytování zboží pokračuje za stávajících podmínek VOP, kterými je Poskytovatel vázán.

8. Vyloučení odpovědnosti

8.1. Rozsah poskytování služby. Při provozování Portálu není garantována žádná minimální dostupnost. Portál může být dočasně nebo trvale nedostupný, vcelku nebo zčásti. Jeho uživatelské rozhraní, vzhled či funkcionalita se mohou měnit nebo mohou být odstraněny, a to na základě našeho jednostranného uvážení, které nepodléhá nutnosti předchozího oznámení.
8.2. Vyloučení odpovědnosti. V rozsahu dovoleném platnou právní úpravou Kupující bere na vědomí s tím, že Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli újmu, která by Kupujícímu mohla vzniknout v souvislosti s Dohodou o poskytování zboží, či provozováním Portálu a také se sjednaným omezením výše náhrady případné takové škody částkou 0 Kč.

9. Rozhodné právo a řešení sporů

9.1. Rozhodné právo. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z těchto VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu s vyloučením kolizních norem.
9.2. Smírné řešení sporů. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě Dohody o poskytování služeb či dílčí dohody uzavřené na jejím základě nebo v souvislosti s nimi, včetně sporů o výklad či platnost, a usilovat o smírné vyřešení těchto sporů.
9.3. Sudiště. Nebude-li sporná záležitost vyřešena do šedesáti (60) dnů ode dne doručení výzvy k jednání dle odst. 9.2 VOP, bude tento spor rozhodován věcně a místně příslušným obecným soudem České republiky.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Započtení pohledávek. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli pohledávku vůči Poskytovateli na cenu za zboží.
10.2. Uzavření s dodatkem či odchylkou. Dohoda o poskytování zboží či kupní smlouva uzavřená na jejím základě nemůže být uzavřena přijetím s dodatkem či odchylkou; takové právní jednání se považuje za nový návrh.
10.3. Předchozí dohody. Dohoda o poskytování zboží či kupní smlouva, uzavřená na jejím základě nahrazuje veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání související s jejich předmětem.
10.4. Zřeknutí se nároků a prodlužování lhůt. Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá nároku z porušení jakéhokoli ustanovení Dohody o poskytování služeb či dílčí dohody uzavřené na jejím základě, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se nároku z kteréhokoli jiného ustanovení, ani jako vzdání se nároku z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění kteréhokoli závazku nebude považováno za prodloužení lhůty pro příští plnění daného závazku nebo jakéhokoli jiného závazku. Neuplatnění či prodleva při uplatnění jakéhokoli práva nebo jakékoli podmínky nebude vykládáno tak, že se jich oprávněná smluvní strana vzdala. Žádné zřeknutí se jakéhokoli práva nebude účinné, nebude-li písemné.
10.5. Zákaz postoupení. Kupující není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z Dohody o poskytování zboží či kupní smlouvy uzavřené na jejím základě třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z Dohody o poskytování zboží či kupní smlouvy uzavřené na jejím základě přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.

Tyto VOP jsou účinné od 1.1.2022.


© 2022 Natural Jihlava JK s.r.o.